Ponowne wykorzystanie

W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 204, poz. 1195), która wprowadza nowy tryb - udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
Nowela ustawy stanowi implementację do prawa krajowego dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audio - wizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

1. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

·  udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinku,

·  wywieszona lub wyłożona w siedzibie przy ulicy Szczecińskiej 40, 78-400 Szczecinek,

·  przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

2. Podmiot ponownie wykorzystujący udostępnioną informację publiczną zobowiązany jest do:

·  poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

·  dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

·  poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

3. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych, spełniających warunki utworu, nie może naruszać przepisów ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.).
4. Jednostka  nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.


II. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania


1. Przekazanie informacji publicznej następuje na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej w przypadkach gdy:

·  informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania,

·  wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

2. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 94). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Dz. U. z 2013 r. poz. 235)
3. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
4. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania może zostać nałożona opłata, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej brane są pod uwagę koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie.

Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO Administrator
(2016-10-04 08:52:14)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO Administrator
(2016-10-04 08:53:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki